Advert
O Ruhu Kaybettik
Soner Aksakal

O Ruhu Kaybettik

Soner Aksakal'ýn 18 Mart 2010 Tarihli Yazýsý

O Ruhu Kaybettik. 

     18 MART bir destanýn ismi , bir efsane , unutulmayacak bir tarih ve hiçbir kelimenin izah edemeyeceði bir ruhun  tahayyülü ….

     Tek kelime ile Çanakkale Destaný diyerek kutladýðýmýz ve andýðýmýz aziz diye baþlayýp þükranlarýmýzý sunduðumuz þehitlerimizi yad ettiðimiz tarih…

Peki sadece bu kadar mý ?

Neydi bu tarihin önemi ?

Nasýl bir ruha sahipti bu destaný yazanlar ve altýnda ne yatýyordu?

     Har tarihi destanýn altýnda yüce bir ruh yatar ve bu ruhtur zafere götüren ve altýnda yatan maneviyattý tarihi yazdýran….

     Üzerinden yüzyýllar geçse de silinmeyecek ve unutulmayacak bir tarihi kutlarken ya da orada can verip eriþilmesini çoðumuzun hayal edip belki de yaþayamayacaðý þehitlik mertebesine yükselten þeyin altýnda gözü kara olmakta yatýyor. Sayfalarca yazýlýp çizilen ve hiçbir zaman bitmeyecek bu destaný benim burada özetlemem mümkün deðil. Ancak bu destandan çok altýnda yatan ruhu hissetmek ve tahlil etmek önemli. Bu ruha ve manevi deðerlerin bugünkü þekliyle irdelenmesi daha büyük önem taþýmaktadýr. Bizler bu destanýn arkasýna sýðýnan ve bu destanla durur duyarak yaþayan bir nesil olduk. Yaptýðýmýz sadece destaný kutlamak ama o ruha sahip olmak için bir çaba sarf etmeyi gözden kaçýrýyoruz. Bizim sahip olmamýz gereken manevi deðerlerin çok uzaðýndayýz. Bende dahilim elbette üzülerek söylüyorum tek sorunumuz yeni bir destan yazamamak. Ýhtiyaç duyduðumuz ve susadýðýmýz þey kan deðil, siyasi baþarý ve huzur. Bunu çözdüðümüz zaman hiçbir sorun kalmayacaktýr. Yerelde de ulusalda da konu ayný hep bir çekiþme. Bu çekiþmelerle gündeme gelerek rant saðlama…

Ya Geleceðimiz? 

Seni Ünlü Yapacaðým… 

     Ýþte bunu düþünmediðimiz için sorunlarýn içindeyiz. Yazýya yorum yapacak kasýtlý yorumcular bu yazýyý þahsýmla baðdaþtýrarak yorum yapmayýn. Önemli olan bu ruha sahip olmak. Amacým tamamen kaybettiklerimizi ve hatýrlatmak… 

     Kusura bakmasýn birileri bu yazýmda birilerine saldýrmadan yazým okunsun diye vurmadým. Ama bir tanesi var ki onu  alýþkanlýk edindim. Her yazýmda biraz bahsetmeden geçmeyeceðim. Bu kadar yalan nasýl bir araya gelir, onu çözmeye çalýþýrken es geçemiyorum. Umarým yazýmdan biraz bir þeyler kapar ve bir gün bu yazýyý tamamen kendine yazdýrmaz. Bu kez 18 Mart’a ve o mübarek Þehitlerimize dua etsin. Aksi halde gerektiðinde bu köþeyi tamamen bu sevilen siyasiye ayýrmaya kendime söz verdim. Onu ünlü yapacaðým ama zamaný var ben sabrediyorum sende SABRET…! 

     Baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelmiþ geçmiþ tüm aziz Þehitlerimizi anýyor onlarýn ruhunu sahip olabilmeyi hepimiz adýna ümit ediyorum

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ankara Seçimini Yaptı
Ankara Seçimini Yaptı
Mamak Seçimini Yaptı
Mamak Seçimini Yaptı